Ajatusmallien uudistaminen vaatii reflektiota

Coaching ajattelun muutoksen tukena

Ajatusmallien tunnistaminen on tärkeää. Ne ohjaavat havaintojamme, tulkintoja ympäröivästä maailmasta ja lopulta vaikuttavat siihen, mitkä asioista saavat niin merkityksellisen roolin, että ne johtavat toimintaan.

Johtamisen kontekstissa tämä tarkoittaa sitä käyttöteoriaa, jolla johtaja arjessa operoi. Se kertoo esimerkiksi mikä rooli on asiakkailla, tuotteella, tuotannolla, verkostolla tai ihmisillä organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Näiden näkyväksi tekeminen auttaa yhteisen suunnan löytämisessä organisaatiossa.

Markkinoiden ja teknologian kehittyessä korostuu yhä useammin kyky tulkita muutoksen suuntaa ja laajuutta, sekä tehdä päätöksiä muutokseen vastaamiseksi sekä tulevaisuuden muovaamiseksi haluttuun suuntaan.

Päätösten onnistuminen edellyttää jaettua näkemystä organisaation suunnasta ja sen kyvykkyyksistä, joille tulevaisuutta rakennetaan.

Joko teillä on tehty ajatusmallit näkyviksi?

Kirjoittaja Timo-Pekka Uotila on johtamisen asiantuntija. Hän on kauppatieteiden tohtori ja väitellyt toimitusjohtajien ajatusmalleista yrityksen menestymiseen liittyen. Timo-Pekan tausta on konsultatiivisessa kehittämistutkimuksessa. Hän on erikoistunut strategiseen johtajuuteen ja johtoryhmiin, johtamisen käytänteisiin, sekä lähijohtajuuteen.

Hän on tutkinut, kehittänyt, ja valmentanut niin startup-yrityksiä, pk-yrityksiä, julkista sektoria kuin suuryrityksiäkin. Inhimillisen osaamisen johtamisen ja yrityksen suorituskyvyn välinen yhteys toimii kantavana teemana hänen asiantuntijuudessaan.

Hän näkee yrittäjämäisen ja valmentavan johtajuuden työkaluina yrityksille ja organisaatioille menestyä liiketoimintaympäristön kiihtyvässä muutoksessa.  Muutoksessa pärjää se, joka tuntee itsensä ja pystyy tekemään tavoitteellista yhteistyötä epävarmoissakin tilanteissa.